7″ – 9″ Pork Femur

Item Number: 2986
UPC: 8-08359-00298-6