7″ – 9″ Pork Femur

Item Number: 1131-15
UPC: 8-08359-00070-8